LA NOSTRA METODOLOGIA

Arribar a ser persones autònomes capaces de viure una vida plena requereix un model pedagògic que permeti als infants desenvolupar totes les seves capacitats.

Entenem que per arribar-hi els nens i nenes han d’aprendre a:

  • Reconèixer-se com individus: pren molta importància l’autoestima, el créixer en un ambient de confiança i seguretat, sentir-se estimats, valorats i respectats. Treballem des de les potencialitats de cada infant sempre des de una visió positiva i constructiva.

 

  • Conviure amb els altres: necessari per viure en societat i desenvolupar-se. Ho fem a través del treball cooperatiu i activitats que fomentin la relació amb els altres.

 

  • Formar part del món que els envolta: formem persones competents, compromeses, respectuoses, emprenedores i creatives que siguin capaces d’afrontar amb èxit el seu futur.

 

 

Per aconseguir-ho utilitzem diferents metodologies que permeten el desenvolupament integral de la persona.

 

 

L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Model pedagògic que afavoreix la integració de les diferents assignatures. Garanteix la transversalitat i la connexió de coneixements i àrees curriculars i la incorporació de competències i habilitats. Afavorint un treball de totes les intel·ligències.

Es basa en l’aprenentatge per descobriment guiat que conté fases d’investigació, de formulació d’hipòtesi, de cerca i sistematització d’informació, de definició i construcció d’un producte final i la seva presentació.

 

L’APRENENTATGE INDIVIDUAL

Entenem l’aprenentatge com un conjunt de situacions en les que els nens i nenes han d’aprendre a treballar per ells mateixos, superar els seus propis reptes i fer-ho al ritme que necessiten per integrar tots els coneixements. Destinem espais on puguin desenvolupar les seves capacitats i explorar tots els recursos personals per anar creixent i reconeixent les seves potencialitats individuals. Entenem que la descoberta d’un mateix és important per el seu desenvolupament i que això requereix d’activitats que permetin aquest aprenentatge individual.

 

APRENENTATGE COOPERATIU

Plantegem activitats d’aprenentatge que fomentin el treball cooperatiu, la pertinença al grup, el diàleg i la resolució de situacions que impliquin la relació amb els altres. Els nens i nenes conviuen moltes hores a l’escola i una part del seu èxit futur vindrà donat per la capacitat de relacionar-se i treballar de manera positiva amb els altres. Cooperar per aconseguir fites comuns, aprendre a escoltar, ser escoltat, expressar la pròpia opinió de manera assertiva i constructiva, compartir èxits i experiències amb els altres, arribar a acords, són aspectes a treballar i guiar al llarg de la seva vida escolar.

 

APRENENTATGE INTERNIVELLS

L’aprenentatge entre iguals fomenta la integració i els vincles a l’escola. Al llarg de l’any nens i nenes de diferents cursos comparteixen activitats i experiències que tenen com a objectiu:

  • Millorar els vincles entre tot l’alumnat de l’escola.
  • Fomentar l’aprenentatge entre iguals.
  • Reforçar l’autoestima dels nens i nenes.
  • Realitzar projectes conjunts que després comparteixen amb tota la comunitat.

 

APRENENTATGE PERSONALITZAT

Sabem que les persones aprenem de distinta forma i això requereix la utilització de diferents canals de comunicació i presentació d’activitats per garantir que tot l’alumnat pugui aprendre d’acord a les seves necessitats.

Des de l’escola fem un seguiment individualitzat de cada nen i nena i de cada grup per tal de garantir que les situacions d’aprenentatge siguin les més adients per aconseguir el seu èxit acadèmic.

L’escola té un equip psicopedagògic que treballa estretament amb tots els docents i col·labora dintre o fora de l’aula per reforçar aspectes individuals o de grup.